trực tiếp đá gà hôm nay

2-Amino-5-chloropyridine

trực tiếp đá gà hôm nayLiên kết đăng nhập 2-Amino-5-chloropyridine 구조식 이미지
카스 번호:
1072-98-6
상품명:
2-Amino-5-chloropyridine
동의어(영문):
5-CHLOROPYRIDIN-2-AMINE;5-CHLORO-2-AMINOPYRIDINE;AKOS 91155;TIMTEC-BB SBB000059;5-Chlor-2-pyridylamin;5-CHLORO-A-PYRIDYLAMINE;5-CHLORO-2-PYRIDYLAMINE;5-CHLORO-2-PYRIDINAMINE;2-Amino-5-Cloropyridine;5-Chloro-a-aminopyridine
CBNumber:
CB0736206
분자식:
C5H5ClN2
포뮬러 무게:
128.56
MOL 파일:
1072-98-6.mol
MSDS 파일:
SDS

2-Amino-5-chloropyridine 속성

녹는점
135-138 °C (lit.)
끓는 점
127-128 °C/11 mmHg (lit.)
밀도
1.2417 (rough estimate)
굴절률
1.5110 (estimate)
인화점
160 °C
저장 조건
2-8°C
용해도
1.0g/L
물리적 상태
결정성 분말
산도 계수 (pKa)
4.67±0.13(Predicted)
색상
베이지~베이지 브라운
수용성
1g/L(20℃)
BRN
108735
InChIKey
MAXBVGJEFDMHNV-UHFFFAOYSA-N
CAS 데이터베이스
1072-98-6(CAS DataBase Reference)
NIST
EPA
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험품 표기 Xn,Xi
위험 카페고리 넘버 22-36/37/38
안전지침서 22-24/25-37/39-26-36
WGK 독일 3
위험 참고 사항 Harmful
위험 등급 IRRITANT
HS 번호 29333999
그림문자(GHS): trực tiếp đá gà hôm nayLiên kết đăng nhập
신호 어: Warning
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H302 삼키면 유해함 급성 독성 물질 - 경구 구분 4 경고 trực tiếp đá gà hôm nayLiên kết đăng nhập P264, P270, P301+P312, P330, P501
H312 피부와 접촉하면 유해함 급성 독성 물질 - 경피 구분 4 경고 trực tiếp đá gà hôm nayLiên kết đăng nhập P280,P302+P352, P312, P322, P363,P501
H315 피부에 자극을 일으킴 피부부식성 또는 자극성물질 구분 2 경고 trực tiếp đá gà hôm nayLiên kết đăng nhập P264, P280, P302+P352, P321,P332+P313, P362
H319 눈에 심한 자극을 일으킴 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2A 경고 trực tiếp đá gà hôm nayLiên kết đăng nhập P264, P280, P305+P351+P338,P337+P313P
H332 흡입하면 유해함 급성 독성 물질 흡입 구분 4 경고 trực tiếp đá gà hôm nayLiên kết đăng nhập P261, P271, P304+P340, P312
H335 호흡 자극성을 일으킬 수 있음 특정 표적장기 독성 - 1회 노출;호흡기계 자극 구분 3 경고 trực tiếp đá gà hôm nayLiên kết đăng nhập
예방조치문구:
P261 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이의 흡입을 피하시오.
P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P501 ...에 내용물 / 용기를 폐기 하시오.
NFPA 704
1
1 0

2-Amino-5-chloropyridine MSDS


2-Amino-5-chloropyridine

2-Amino-5-chloropyridine C화학적 특성, 용도, 생산

화학적 성질

beige to beige-brown crystalline powder

용도

5-Chloro-2-pyridinamine is a useful synthetic intermediate. It can be used to synthesize zopiclone (Z700500) which is a cyclopyrrolone member of a family of non-benzodiazepine GABAA receptor agonists.

Purification Methods

Recrystallise this base from pet ether. It sublimes at 50o/0.5mm. [Beilstein 22 II 332, 22/8 V 541.]

2-Amino-5-chloropyridine 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


2-Amino-5-chloropyridine 공급 업체

글로벌( 790)공급 업체
공급자 전화 이메일 국가 제품 수 이점
Beijing Wisdom Chemicals Co., Ltd.
+8613701363759
market@wisdomchem.com China 254 58
Terma Medicare India Pvt.,Ltd
+8613916485955
shivshanghai@yahoo.com India 131 58
Hebei Mojin Biotechnology Co., Ltd
+8613288715578
sales@hbmojin.com China 12455 58
Hangzhou ICH Biofarm Co., Ltd
+undefined8613073685410
sales@ichemie.com China 985 58
Henan Fengda Chemical Co., Ltd
+8613613820652
info@fdachem.com China 5670 58
hebei hongtan Biotechnology Co., Ltd
+86-86-1913198-3935 +8617331935328
sales03@chemcn.cn China 951 58
Frapp's ChemicalNFTZ Co., Ltd.
+86 (576) 8169-6106
sales@frappschem.com China 885 50
Springchem New Material Technology Co.,Limited
+86-021-62885108 +8613917661608
info@spring-chem.com China 2068 57
Capot Chemical Co.,Ltd.
571-85586718 +8613336195806
sales@capotchem.com China 29797 60
Henan Tianfu Chemical Co.,Ltd.
+86-0371-55170693 +86-19937530512
info@tianfuchem.com China 21698 55

2-Amino-5-chloropyridine 관련 검색:

Copyright:trực tiếp đá gà hôm nayMọi quyền được bảo lưu cho trang web chính thức 2019 © ChemicalBook. All rights reserved
trò chơi cờ bạc game điện tử máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật